Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności


[opracowano na dzień 06 sierpnia 2015]

Kiedy sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Odroczenie następuje do czasu ustania przeszkody (obligatoryjne przesłanki odroczenia)

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Sąd może również odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (fakultatywne przesłanki odroczenia).

W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, jednakże odroczenia nie udziela się skazanym:

1/ którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

2/ skazanym w ramach recydywy lub w ramach zorganizowanej grupy przestępczej,

3/ skazanym za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Ile razy sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w ustawie. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Jakie zobowiązania sąd może nałożyć na skazanego, odraczając karę?

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do:

1/ podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,

2/ zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu

3/ poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Czy sąd może odwołać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności sąd może odwołać:

1/ w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone,

2/ w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny,

3/ z powodu niewykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków,

4/ jeżlei skazany został tymczasowo aresztowany.

Jakie mogą być konsekwencje odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej jednego roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary.

 

Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią profesjonalnej porady prawnej ani opinii prawnej. W związku z powyższym nie ponoszę odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o informacje zawarte na tej stronie. Żadna informacja zamieszczona na tej stronie nie zastąpi konsultacji z adwokatem, który udzieli profesjonalnej pomocy prawnej w oparciu o konkretny problem prawny. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście z adwokatem Kamillą Kasprzak.