Spory sąsiedzkie


Data publikacji: 18.01.2018 |


Posiada agresywnego  psa

Szczucie psem jest wykroczeniem, za które grozi grzywna (nawet 1000 zł) albo kara nagany. Gdy sąsiad nie reaguje na prośby o uspokojenie i pilnowanie czworonoga, warto go o tym poinformować, a także uprzedzić o odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne ugryzienie.
Istnieją również rasy psów, na posiadanie których należy posiadać zezwolenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku. Warto poprosić sąsiada o okazanie takiego zezwolenia, ewentualnie sprawdzić w Urzędzie Gminy, czy sąsiad posiada takie zezwolenie.

Zalewa mieszkanie

Koszty naprawienia szkody ponosi ten, kto ją wyrządził. W pierwszej kolejności zacząć należy od ustalenia przyczyny zalania. Za wycieki z instalacji poziomej odpowiada właściciel mieszkania, za usterki w pionach zarządca budynku. Jeśli winny jest sąsiad, radzę go zapytać, czy ma ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – taka polisa często sprzedawana jest z ubezpieczeniem mieszkania. Odszkodowanie w takiej sytuacji wypłaci ubezpieczyciel. W przeciwnym razie sąsiad zobowiązany będzie naprawić szkodę we własnym zakresie. Dobrze jest także pomyśleć o ubezpieczeniu własnego mieszkania.

Odpala petardy i race

Wskazać należy, że zgodnie z przepisami, zabronione jest zakłócanie spokoju innych osób, nie tylko w trakcie ciszy nocnej. Jeżeli takie czyny mają charakter chuligański lub są popełniane pod wpłwem alkoholu lub środka odurzajacego, to kary mogą być surowsze (od 5 do 30 dni aresztu, karra ograniczenia wolności lub grzywna). Kara grzywny lub ograniczenia wolności grozi również za działanie noszące znamiona złośliwego nękania innej osoby.
Ponadto, w niektórych miastach, przepisy porządkowe regulują zasady korzystania z fajerwerków, a ich nieprzestrzeganie może stanowić wykroczenie z art. 54 Kodeksu wykroczeń.

Urządza bardzo głośne imprezy

Wszystkie takie sytuacje, w pierwszej kolejności, powinniśmy rozwiązywać polubownie. Porozmawiajmy z sąsiadem albo poprośmy o interwencję administratora budynku. W domach wielorodzinnych zwykle obowiązują regulaminy, które ustalają ciszę nocną w godz. 22.00-6.00. Jeśli to nie pomoże, pozostaje wezwanie straży miejskiej lub policji, która upomni lub ukarze mandatem za wykroczenie (mogą wystawić mandat do 500 zł za każde wykroczenie). W skrajnej sytuacji, gdy lokator w mieszkaniu obok, jest bardzo uciążliwy i uporczywie zakłóca porządek, można wnioskować nawet o jego eksmisję.

Pali papierosy na klatce schodowej

W niektórych wspólnotach mieszkaniowych lub spółdzielniach obowiązują regulaminy, które zakazują palenia tytoniu w miejscach ogólnodostępnych dla lokatorów, czyli np. na klatkach schodowych. Za złamanie takiego regulaminu nie grożą jednak żadne sankcje, ale w rozmowie z sąsiadem warto się na taki zapis powołać. O upomnienie palacza można także poprosić zarządcę budynku, a w ostateczności – straż miejską lub policję. Funkcjonariusze mają prawo ukarania mandatem za palenie w miejscu publicznym (mandat do 500 zł), chociaż, w związku ze sporem, czy klatka schodowa jest pomieszczeniem dostępnym do użytku publicznego, często ograniczają się jedynie do pouczenia.

Zniszczył ogrodzenie dzielące posesje

Przyjmuje się domniemanie, że ogrodzenie znajdujące się w granicy działek służy do wspólnego użytku sąsiadów. Obaj powinni ponosić koszty jego utrzymania i dbać o jego należyty stan. Jeżeli jednak sąsiad zniszczył płot z własnej winy, to on powinien ponieść w całości koszty naprawy, zgodnie z zasadą: kto ze swojej winy wyrządza szkodę, jest obowiązany ją naprawić. Należy sąsiadowi wysłać wezwanie do zapłaty wraz z rachunkami za naprawę płotu. Jeśli odmówi, nie pozostaje nic innego, jak złożyć do sądu pozew o zapłatę.

Na podwórku zrobił wysypisko odpadów

Jeśli nie pomaga perswazja i sąsiad nie zamierza uporządkować posesji, należy zwrócić się do urzędu gminy lub miasta, powołując się na przepisy o czystości i porządku w gminach. Składowanie cuchnących odpadów na działce może stać również w sprzeczności z przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które ponad przeciętną miarę zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

Pali w piecu śmieci


Spalanie w piecu śmieci stanowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Odpady mogą być spalane tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a ich spalanie w innych warunkach jest wykroczeniem. Za kontrolę przestrzegania tych przepisów odpowiedzialne są władze gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i do nich należy zgłosić się z tą sprawą. Jeśli w miejscowości funkcjonuje straż miejska lub gminna, strażnicy mają prawo skontrolować piec sąsiada i wystawić mandat. Jeśli straży nie ma, do kontroli uprawnieni są pracownicy urzędu. Warto wiedzieć, że urząd ma obowiązek prowadzenia rutynowych kontroli.

Nie odśnieża drogi przed swoim domem

To właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia śniegu z chodnika położonego wzdłuż jego posesji. Śnieg powinien być odgarnięty na miejsce, gdzie nie będzie utrudniał ruchu pieszego i samochodowego. W razie gdyby na zaśnieżonym lub oblodzonym chodniku, ktoś uległ wypadkowi (np. poślizgnął się i złamał nogę), odpowiedzialność ponosi właściciel posesji, do której ten chodnik przylega. Warto uświadomić to sąsiadowi. Jeśli to go nie zmobilizuje, pozostaje powiadomić straż miejską. Za nieodśnieżony chodnik strażnicy zwykle wręczają mandat 100 zł, ale kara może być też wyższa i bardziej dotkliwa, gdyż za wykroczenie nieprzestrzegania porządku w obrębie nieruchomości grozi grzywna nawet do 1500 zł, jeżeli sprawa trafi do sądu.

Zajmuje swoimi rzeczami wspólną część korytarza w bloku

Sąsiad w ten sposób nie tylko utrudnia życie sąsiadom, ale stwarza realne zagrożenie. Blokuje drogę ewakuacyjną, a to w razie pożaru może mieć opłakane skutki. W takiej sytuacji najlepiej poprosić zarządcę budynku, aby wezwał sąsiada do usunięcia sprzętów, powołując się na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i utrudnienie ewentualnej ewakuacji. Z drugiej strony zgodnie z ustawą o własności lokali właściciel lokalu ma prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej, ale tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, a korytarz nie służy do przechowywania prywatnych rzeczy.

Jego nastoletnie dzieci są nieprzyjemne i agresywne

W pierwszej kolejność należy podjąć próbę rozmowy z rodzicami. Jeżeli rodzina jest dysfunkcyjna, warto zgłosić problem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które może objąć rodzinę wsparciem psychologicznym lub skierować sprawę do sądu, który z kolei może zastosować wobec nieletnich odpowiednie środki wychowawcze, a w skrajnych przypadkach nawet umieścić w zakładzie poprawczym. Odpowiedzialność odszkodowawcza za ewentualnie wyrządzone szkody uzależniona jest od wieku dziecka, osoby odpowiedzialnej za nadzór nad małoletnim oraz okoliczności zdarzenia.

Gra na instrumencie


Jak już wcześniej wspominałam, każdy może korzystać ze swojego prawa własności w sposób, który nie zakłóca korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Gra na instrumencie może stanowić takie zakłócenie. Nie oznacza to oczywiście, że w ogóle nie możemy grać na instrumentach. Możemy grać na instrumentach w rozsądnym wymiarze czasowym i o takich godzinach, które nie będą zakłócać spokoju innych mieszkańców. Raczej unikajmy tak głośnych instrumentów, jak perkusja.


Urządził sobie warsztat samochodowy w garażu


W pierwszej kolejności sprawdzić należy, czy taka działalność jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli z planu wynika, że na tym terenie dopuszczalna jest jedynie zabudowana mieszkalna, warto o tym zawiadomić urząd gminy. Jeżeli działalność sąsiada zakłóca nasz spokój możemy również wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zaprzestanie tego typu działalności.


Remontuje mieszkanie


Każdy z nas czasami musi wykonać remont mieszkania. Jeżeli sąsiad przestrzega ciszy nocnej i sprząta klatkę schodową, to uzasadnione jest zaciśnięcie zębów i wytrzymanie tych paru dni. W przeciwnym wypadku należy mu zwrócić uwagę albo zawiadomić straż miejską lub policję o nieprzestrzeganiu ciszy nocnej, a o zabrudzeniu klatki schodowej powiadomić zarządcę budynku.

< powrót do listy wpisów


Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X