Polityka prywatności


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca na stronie internetowej działającej pod adresem https://www.adwokatkasprzak.pl

 

§ 1

 

Dane Administratora danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony jest Kancelaria Adwokacka Kamilla Kasprzak z siedzibą w Lęborku przy Placu Pokoju 6 pok. 4.

 

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@adwokatkasprzak.pl.

 

§2

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników strony w celu:

 

a/ zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług prawnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa, a wcześniej konieczność podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy;

 

b/ udzielania odpowiedzi na pytania zadawane poprzez formularze zawarte na stronie – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci komunikacji z Użytkownikami strony;

 

c/ dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci obrony swoich interesów majątkowych i niemajątkowych;

 

d/ archiwizacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego w postaci każdorazowego badania istnienia konfliktu interesów w prowadzonych sprawach;

 

e/ rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest wykonywanie przez Administratora danych ciążących na nim obowiązków prawno - podatkowych;

 

f) prowadzenia analiz i statystyk odwiedzin na stronie internetowej - podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci dbania o jakość funkcjonowania strony internetowej.

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

3. W przypadku nie podania przez Użytkownika strony wymaganych danych poprzez formularze zawarte na stronie, Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu i zawrzeć z Użytkownikiem umowy na świadczenie usług prawnych.

 

§3

 

Pliki cookies

 

1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora danych, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator danych (np. Facebooka, Google).

 

2. Pliki cookies spełniają następujące funkcje:

 

- zapewniają sprawne działanie strony i pomagają ulepszyć usługi oraz jakość korzystania ze strony;

 

- są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itd.), a to pozwala stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników strony;

 

- w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Administrator danych wykorzystuje narzędzie takie jak Google Analytics;

 

- strona internetowa posiada połączenie z portalem społecznościowym - Facebook, a to oznacza, że korzysta z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

 

3. Pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania użytkownika.

 

4. Każda przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w urządzeniu. Istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednakże może to utrudnić korzystanie ze strony.

 

§4

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkowników strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, a więc administratorowi serwera strony internetowej i skrzynki pocztowej oraz do biura rachunkowego celem rozliczenia wykonanej usługi, jak również firmom kurierskim i pocztowym, współpracującym kancelariom prawnym oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników strony mogą być również przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook, Google+), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).

 

§5

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkowników strony będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w celach podatkowych i rozliczeniowych, jak również w celu oceny istnienia ewentualnego konfliktu interesów w prowadzonych sprawach

 

§ 6

 

Uprawnienia podmiotów danych

 

1. Użytkownicy strony posiadają prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;

  • sprostowania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • przenoszenia danych osobowych;

    w takim zakresie, w jakim Administrator danych nie jest zwolniony z tych obowiązków.

     

2. W uzasadnionych przypadkach po dokonaniu wnikliwej analizy Administrator danych może odmówić spełnienia powyższych uprawnień.

 

3. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych, Użytkownik strony w każdej chwili może skorzystać z prawa sprzeciwu. Administrator może odmówić uwzględniania sprzeciwu, gdy istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika strony lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4. Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez przesłanie e-maila na adres kancelaria@adwokatkasprzak.pl.

 

5. Jeżeli Użytkownik strony uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dotyczą dane.

 

2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje do dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X