Zakaz zbliżania się do określonych osób


Data publikacji: 18.01.2018 |


W sprawach dotyczących przemocy domowej najistotniejsze jest zapewnienie pokrzywdzonej poczucia bezpieczeństwa poprzez odseparowanie jej od sprawcy, aby mogła ona normalnie funkcjonować, odzyskać stabilność emocjonalną i uwolnić się od negatywnego wpływu osoby stosującej przemoc.

Czym jest zakaz zbliżania się?

Zakaz zbliżania się do określonych osób jest to środek karny przewidziany w art. 39 pkt 2b Kodeksu karnego, a więc jest to sankcja, którą sąd stosuje w przypadku wydania wyroku skazującego. Wcześniej Prokurator może orzec taki nakaz w postępowaniu przygotowawczym jako środek zapobiegawczy już po przedstawieniu podejrzanemu zarzutów.

Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować oraz okres, przez jaki ten zakaz obowiązuje (od roku do 15 lat). Oczywiście, w przypadku wykonywania kary pozbawienia wolności, zakaz nie biegnie, zaczyna on obowiązywać dopiero po opuszczeniu zakładu karnego.

Kiedy Sąd orzeka zakaz zbliżania się?

Sąd może (ma takie uprawnienie) orzec zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej.

Sąd orzeka (ma taki obowiązek) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. W przypadku ponownego skazania na wyżej wymienionych warunkach zakazy są już orzekane dożywotnio.

W razie orzeczenia nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym za przestępstwa przeciwko rodzinie oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności sąd orzeka na ten sam okres zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Zakaz zbliżania się do określonych osób jest  orzekany w szczególności w przypadku następujących przestępstw:
1/ znęcanie się nad bliską osobą;
2/ przestępstwa przeciwko wolności seksualnej;
3/ stalking (nękanie).

Jeżeli działamy w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, to możemy o taki zakaz wnioskować w mowie końcowej.  Jeżeli nie zdecydowaliśmy się korzystać ze statusu oskarżyciela posiłkowego, to możemy wspomnieć o konieczności zastosowania takiego zakazu, gdy będziemy w sprawie przesłuchiwani w charakterze świadka.

Jeżeli obawiamy się o swoje bezpieczeństwo możemy o taki zakaz wnioskować, zanim sprawa trafi do sądu. Prokurator może orzec taki zakaz jako środek zapobiegawczy.

Jakie obowiązki wynikają z zakazu zbliżania się?

Zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się na Komisariat Policji lub do innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. Zakaz zbliżania się do określonych osób może być również kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego.

Co jeśli skazany złamie zakaz zbliżania się?

Każde naruszenie zakazu orzeczonego przez Sąd stanowi przestępstwo, a więc wystarczy zawiadomić o tym organy ściganie, a one już podejmą stosowne czynności.

< powrót do listy wpisów


Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X